ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի կողմից հաստատված նախակրթարանի նախահաշվի ամփոմփ հաշվետվություն նախակրթարանի կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին 01.01.2017թ-01.04.2017թ