Սեպտեմբեր 2017թ. Նախնական եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ