Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող գնումների պլան 2019թ

petakan by