Հաշվետվություն դպրոցի դրամական միջոցների հոսքերի մասին /01.01.2017թ-21.12.2017թ./