Դպրոցի նախահաշվի ամփոփ հաշվետվություն/01.01.2018թ.-01.10.2018թ./